GOVONE

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỢP NHẤT?

Là giải pháp để xây dựng một hệ thống thông tin quản lý dùng chung cho các sở ngành và các quận - huyện

Là giải pháp để triển khai thành phần “ứng dụng và cơ sở dữ liệu” trong mô hình kiến trúc hệ thống chính quyền điện tử tỉnh - thành phố, quận - huyện

Bao gồm các mô hình cơ sở dữ liệu, các ứng dụng cho các sở ngành và quận - huyện

Bao gồm giải pháp công nghệ để triển khai xây dựng hệ thống thông tin quản lý dùng chung theo mô hình điện toán đám mây (đa tổ chức, đa người dùng) với khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi

GOVONE

TRONG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ?

GOVONE

KHÁC BIỆT VÀ LỢI ÍCH?
Một hệ thống thông tin quản lý dùng chung cho tất cả các sở ngành, quận huyện, truy cập thông qua một điểm truy cập duy nhất, mọi lúc mọi nơi
Các sở ngành, quận huyện tự thiết lập, quản trị cơ sở dữ liệu, ứng dụng, người sử dụng của đơn vị mình và có thể chia sẻ dữ liệu trực tuyến cho các đơn vị khác
Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cơ sở dữ liệu, trong thu thập cập nhật dữ liệu, trong cung cấp thông tin phục vụ nghiệp vụ, trong hỗ trợ ra quyết định
Tiết kiệm chi phí đầu tư (sử dụng chung hạ tầng, phần mềm nền, phần mềm hệ thống thông tin, các ứng dụng,...) và chi phí vận hành, bảo trì (một đơn vị quản trị, vận hành hệ thống cho tất cả các hệ thống thông tin của các sở ngành, quân huyện)

GOVONE

MÔ HÌNH GIẢI PHÁP?

GOVONE

LIÊN HỆ VỚI AI?